< Back

Verksamhet som görs gemensamt förstärker identiteten – Månadens gäst Kinga Marjatta Pap

Vem?
Namn: Kinga Marjatta Pap
Utbildning: Kantor, filosofie magister i engelska och estniska, pedagogie magister i engelska och musik
Arbetshistoria: freelance översättare och tolk, senior språköversättare på ett internationellt översättningsföretag, kyrkoråd för Ungerns evangelisk-lutherska kyrkans, eventproducent för musikbiblioteket i huvudbiblioteket Budapest
Fritidshobbyn: att läsa, körledning och andra förtroendeuppdrag
Boplats: Budapest 
Tips för resenärer i Ungern: småstäder som Kaposvár, Kőszeg och Sárospatak

 

Din mor är finländare och far ungrare, har du bott hela ditt liv i Ungern? Hurdan är din relation till Finland?

Jag föddes i Finland men bor permanent i Ungern. Jag är andra generationens utlandsfinländare och Finland är mitt andra hemland. Hos mig framkommer finskhet i väldigt vardagliga saker, till exempel slappnar jag av genom att läsa finskspråkig litteratur och i mitt kök finns ett torkskåp. Jag tycker också att mina inställningar till jämlikhet och kvinnlighet är väldigt finländsk.

Har din relation till dina hemländer förändrats under din livs gång?

När jag var yngre tänkte jag att jag måste välja mellan dessa två identiteter. Men jag har märkt att identitet är som en linje dragen i sand: bägge sidorna är konstant närvarande, fast ibland kan en vara mer framträdande än den andra.

Du har mycket erfarenhet med samarbete mellan finno-ugriska länders lutherska kyrkor. Ser du någon skillnad mellan hurdan roll kyrkan har i dessa länder och deras samhällen och vad kunde vi lära oss av varandra? 

I Finland är kyrkan starkt närvarande i vardagen och samhället vilket syns i praktiken i diakoniarbete eller till exempel i att Uleåborgs biskop Jukka Keskitalo besökte en avskaffad fabrik i Kemi. I Estland har kyrkan en snäv position i samhället, men på grund av socialismens historia har kyrkan lärt sig att vara verksam även under svåra omständigheter. Det hjälper på ett sätt att klargöra kyrkans budskap och lär till en mer diskuterande verksamhetsstil. Från Ungerns kyrka kan vi lära oss hur vi bör hantera det förflutna. I Ungern har kyrkan senaste 16 åren väldigt grundligt och finkänsligt utrett olika samarbeten mellan statens organ och kyrkans representanter under socialismen. 

 

Finlands evangelisk-lutherska kyrkans biskop Tapio Luoma kommer att besöka Ungern i mitten av september. FinnAgora kommer att ordna den 15.9 ett seminarium i Budapest som kommer att hantera minoritet religioners roll i mångkulturella Europa under detta århundrade. Vad är din uppfattning om minoritet religioners position i Ungern och dess närområden? 

Det beror på vad som är definitionen på en minoritetsreligion. På ett sätt är alla religioner en minoritetsreligion för att största delen av befolkningen tillhör ingen av dom. Samtidigt kan vi tänka på kyrkor som är i en minoritetsposition i jämförelse med landets största kyrkor.

Om vi fokuserar på evangelisk-lutherska kyrkan, varierar deras position stort från land till land. I Slovenien är lutherska kyrkan mycket liten men har en väldigt synlig roll i samhället. I Slovakien hör ungerska och slovakiska troende till samma kyrka, men i Rumänien är ungerska och tyska lutherska kyrkor separata föreningar.

I Ungern är lutherska kyrkan den tredje största historiska kyrkan och är med i statens diskussioner trots att den är en “minoritetskyrka”. Kyrkans medlemsantal och samhälleliga betydelse är inte alltid i relation till varandra. Ungerns lutherska kyrka har till exempel i jämförelse med dess storlek stor synlighet eftersom allt som allt studerar 17 000 elever i lutherska skolor på olika utbildningsnivåer.  

 

Hur betydelsefullt ser du att kyrkornas internationella samarbeten är nuförtiden? 

Internationellt påverkansarbete sker på flera olika nivåer. Bibelns texter och teologiska frågornas kontextualiserade tolkning i olika länder kan erbjuda ett nytt och berikande perspektiv till ens egna trosliv. Dessa upplevelser förstärks i relationer mellan olika kyrkor som exempelvis redan 1927 etablerade teologi utbytet mellan Finland och Ungerns kyrkor. 

Inom internationella samarbeten, vare sig det handlar om unioner i ens egna kyrkoförbund som till exempel Lutherska världsförbundet eller ekumeniska förbund, diskuteras kyrkopolitiska frågor som har mer att göra med kyrkans verksamhet som till exempel budskapet. Dessutom har samarbeten stor betydelse för kyrkans nödhjälp.Till exempel Lutherska världsförbundet uppehåller flyktingläger. Det handlar om projekt som är för stora för individuella kyrkor.

Du är också ordförande för Kalevala vänskapskrets. Hur hamnade du med i föreningens verksamhet? 

På ett sätt blev jag uppfostrad in i verksamheten. Min familj var med och grundade föreningen, under en tid då det inte var tillåtet att grunda medborgarföreningar. Kalevala vänskapskretsen grundades år 1984, på jubileumsåret för Gamla Kalevala, som en delförening inom föreningen fosterländska folkfronten. Därför heter föreningen Kalevala vänskapskrets, under den tiden fick man bara grunda vänskapskretsar mellan Ungern och Soviet Union. Jag har sedan dess deltagit i vänskapskretsens tillställningar men jag strävade inte aktivt till att bli föreningens ordförande.   

 

Hur har föreningens verksamhet utvecklats under ditt ordförandeskap? Har ni samarbeten med andra Finlands vänskapsföreningar i Ungern? 

Enligt föreningens ledning har kretsens kommunikation förbättrats under mitt ordförandeskap: vi har fått en ny hemsida, facebook och instagram profil. Sociala medier är numera mycket mer populärt trots att våra följare på sociala medier är inte samma personer som deltar i våra tillställningar.

Dessutom har våra tillställningsplatser blivit mer mångsidiga och programmet har på ett sätt också blivit mer deltagande. Vi har till exempel arrangerat en stadsquiz där våra deltagare letade efter vissa platser omkring Budapest som har att göra med Finland. Förra årets 35 års jubileumsfest var väldigt deltagande, där fanns mycket varierande program till exempel högläsning av finländska sagor och quiz. Det hölls bara ett traditionellt tal. 

Vi har aktiva samarbeten med andra vänskapsföreningar. Till exempel vårt årliga midsommarevenemang arrangeras tillsammans med vänföreningar i deras städer eller så åker vi på en gemensam färd. Vi deltar också i nationella Ungern-Finland föreningars möten. Kalevala vänskapskrets är även verksam också som en form av kontaktlänk mellan verksamma föreningar i Budapest och utanför Budapest.

Du har också varit aktiv i att grunda Laulujoutsen (Sångsvan) kvinnokören. Är musik en viktig del av ditt liv? 

Ja, jag var 11 år när jag för första gången gick med i en kör. Jag har sjungit på både kyrkliga sidan samt i mer experimentella körer och teaterprojekt. Jag spelar också piano och orgel men körer är mitt viktigaste instrument. Jag är mer av en person som för människor tillsamman än en solist. 

Laulujoutsen ensemble grundades år 2009, när i samband med finskspråkiga gudstjänster började de som förut sjungit i kör tillfråga körverksamhet. Gruppens medlemmar byts ut hela tiden, vissa är här för att studera eller på ett arbetsuppdrag under en begränsad tidspunkt. En person har varit med sen början. Jag har också en kantorkör som sjunger varje söndag och som firar i år 25-års jubileumsår.

Varför är det viktigt att utomlands stötta finländska föreningar och föreningar som till exempel Finlands vänner? 

Gemensam verksamhet förstärker finska identiteten. Firandet av självständighetsdagen och valborgsfirande skapar nya nätverk och Finska skolan är viktigt för barnens språkliga utveckling. 

För Finlands vänners verksamhet är det viktigt på grund av olika orsaker. Under kommunismen var Finland ett sorts modelland eller som ett fönster till demokrati. Som orsak för intresset för kretsens verksamhet kunde vara språk släktskapet, brevvänner, eller hobbyn som musik. Nuförtiden är flera intresserade av att studera eller jobba i Finland. Vänskapskretsers uppgift är, förutom att skapa gemenskap, att förmedla politiskt obundet, aktuellt och forskat kunskap om Finland för de som ber om det.  

 

Salla Hiltunen
FinnAgora

Översättning på svenska
Rebecka Vilhonen
FinnAgora